AFS GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak AFS Gönüllüleri Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Dernek olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışanlarımızın, üyelerimizin, gönüllülerimizin ve bağışçılarımızın;

Bize internet formları aracılığıyla ve diğer şekillerde teslim ettikleri kişisel verilerini ve
Katılmış oldukları etkinlikler, eğitimler ve projeler sırasında çekilen fotoğraf, video ve ses kayıtlarını,
4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince, Dernek Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda, aşağıda belirtilen amaçlarla doğru orantılı olarak, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı
Kişisel veriler, Dernek Tüzüğünde ayrıntılı olarak belirtilen dernek kuruluş amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda; Dernek’in internet dahil olmak üzere çeşitli mecralarda tanıtımının yapılması, Dernek tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı süreçlerin yürütülmesi, Dernek faaliyetlerinin etkinlik, verimlilik ve yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu başta olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, üyelik süreçlerinin yönetimi ve icrası, aidat, bağış ve ilgili sürelerin yönetimi ve icrası, iş sürekliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, etkinlik planlanması, yönetimi ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, Dernek merkez ve şubelerinin yönetimi ve koordinasyonu, Dernek finans ve muhasebe işlerinin takibi, Dernek içi ve dışı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, üyeler ve/veya iş ortaklarıyla olan ilişkilerin yönetimi, üye ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, hukuk işlerinin takibi ve hukuki sorumlulukların yerine getirilmesi, Dernek faaliyetlerinin dernek prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icrası, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Dernek denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Dernek yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini, Dernek işlemlerinin güvenliğinin temini, Dernek yerleşkelerinin ve taşınırlarının temini ve yönetimi, Dernek demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve yönetimi amaçlarıyla işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Dernekkişisel verileri yalnızca işbu formda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak Dernek birimlerimize, Dernek merkez ve şubeleriyle, Dernek iş ve çözüm ortaklarıyla, üyeleriyle, iştirakleriyle, hizmet sağlayıcı ve danışmanlarıyla, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak yurtiçinde veya yurtdışına aktarılmakta, yurtiçinde veya yurtdışında işlenmektedir.

Haklarınız
Veri sahibi olarak, Kanun’un 11. Maddesi uyarınca aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

(1) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(2) Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

(3) Kişisel verinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

(4) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(5) Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

(6) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

(7) (5) ve (6). bentler altında belirtilen işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

(8) İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(9) Kişisel verinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla Dernek’imize aşağıdaki şekillerde başvuruda bulunabilirsiniz:

Buradan erişebileceğiniz “Kişisel Veriler Başvuru Formu”nu yazılı olarak Hrant Dink Sok. Ümit Han No:38 K:2 D:9 Osmanbey Şişli İstanbul adresine ileterek,

Sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak info@afsgonulluleri.org adresine göndereceğiniz e-posta ile.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” için tıklayın